Postępowanie w sprawie wydania opinii dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2019

Postepowanie w sprawie wydania opinii dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Jasienica.
43-385 Jasienica 159

Kto może wystąpić z wnioskiem:

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne,
 • Osoby fizyczne
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku,
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:

 1. Do wniosku dołączyć należy decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej, potwierdzającą spełnienie przez lokal wymagań przeciwpożarowych.
 2. Na podstawie złożonego wniosku osoby upoważnione przez Wójta Gminy Jasienica przeprowadzają wizję lokalną w lokalu w celu weryfikacji warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72).
 3. Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest protokół, zawierający ustalenia w zakresie potwierdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc w klubie dziecięcym.
 4. W trakcie wizji lokalnej przedsiębiorca przekłada do wglądu następujące dokumenty:
  1) Tytuł prawny do lokalu,
  2) Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym,
  3) Protokół z kontroli przewodów kominowych,
  4)Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (wraz z dokonanymi pomiarami powierzchni użytkowej budynku/lokalu),
  5) Zmianę sposobu użytkowania (w budynkach, które wcześniej nie były wykorzystywane na cele oświatowe),
  6) Oświadczenie właściciela lokalu/zarządcy nieruchomości dotyczące posiadania następujących dokumentów:
 • oceny jakości wody na podstawie badania bakteriologicznego, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • umowa na wywóz śmieci,
 • umowy kompleksowej na dostarczenie paliwa gazowego,
  7) Umowę na świadczenie usług kateringowych:
 • zaświadczenie Nr …. Z dnia … o wpisie (nazwa podmiotu świadczącego usługi kateringowe) do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bielsku-Białej,
   8)    W zakresie wydawania posiłków dla podmiotu zamierzającego prowadzić klub dziecięcy:
 • decyzję o zatwierdzeniu wydawalni posiłków w lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy,

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1 miesiąc od daty wpływu wniosku o wydanie opinii Wójta Gminy Jasienica wraz z kompletem załączników, o których mowa we wniosku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w których ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. (Dz. U. poz. 925 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Pliki do pobrania