Dowóz uczniów niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.):

 • Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
 • Obowiązkiem gminy jest:

  • Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  • Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  1. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  2. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • Zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2 na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 

Zasady bezpłatnego transportu zapewnianego przez Gminę Jasienica określa Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Jasienica z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu zorganizowanego oraz zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym lub środkami komunikacji publicznej dzieci/uczniów/mlodziezy niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienica do przedszkoli/szkół/ośrodków.

W przypadku pytań, należy dzwonić pod numer telefonu: (33) 821 26 41, wew. 110 lub 607 309 241.