Jesteś tutaj: Start / RODO / Twoje Prawa

Twoje Prawa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

TWOJE PRAWA w zakresie ochrony danych osobowych, na gruncie RODO

 CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym rozporządzeniem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy  od 25 maja 2018 r.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI NA GRUNCIE RODO?

 1. PRAWO DO SPROSTOWANIA ORAZ UZUPEŁNIENIA DANYCH

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe oraz abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

 1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy potwierdzili, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz otrzymać od nas dostęp do tych danych (w tym ich kopii).

W szczególności możesz żądać dostępu do następujących informacji:

- celach przetwarzania Twoich danych osobowych,

- o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,

- o planowanym okresie przechowywania danych, lub o kryteriach ustalenia tego okresu,

- o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniliśmy Twoje dane osobowe lub którym mamy zamiar ujawnić te dane,

- o możliwości skorzystania przez Ciebie z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw,

- o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

 1. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM)

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).

W takiej sytuacji mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że spełniona jest jedna z następujących przesłanek:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie mamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie możemy zrealizować prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych:

- w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa,

- w celach archiwalnych, lub

- w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:

- kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas,

- przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiłeś się usunięciu swoich danych osobowych,

- nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie:

- za Twoją zgodą, lub

- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

- w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub

- z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 1. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy przekazali Ci w określonym formacie dostarczone nam przez Ciebie dane. Możesz również żądać od nas, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Prawo to przysługuje jeśli:

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz

- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową

 1. PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartych na prawnie uzasadnionym naszym interesie. W takiej sytuacji nie będziemy mogli dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane te są nam potrzebne do dochodzenia roszczeń.

W szczególności masz również prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

- przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej Twojej zgody – w takiej sytuacji możesz wycofać zgodę,

- przetwarzamy Twoje dane, abyśmy mogli skutecznie realizować wiążącą nas umowę,

- przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne, abyśmy mogli wypełniać swój obowiązek prawny.

 1. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Pamiętaj, że wycofanie zgody ni wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, w okresie w jakim zgoda obowiązywała.

 1. PRAWO DO WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 
  00-193 Warszawa

 

JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

W celu wykonania swoich praw:

 1. skieruj żądanie (wniosek) na adres email: gzosip@jasienica.pl
 2. zadzwoń pod numer telefonu: 33 821 26 41, lub
 3. udaj się do naszej placówki i zgłoś żądanie/złóż wniosek osobiście (Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845).

Aby ułatwić Ci skorzystanie ze swoich praw przygotowaliśmy wzór wniosku o skorzystanie z praw w zakresie ochrony danych osobowych.

Pamiętaj, przed realizacja Twoich praw będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKI

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z powyższych praw, udzielimy CI odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W sytuacjach wyjątkowych (np. skomplikowany charakter prośby, szeroki zakres żądania) termin rozpatrzenia wniosku może być wydłużony o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym fakcie, przed upływem miesiąca od daty otrzymania  wniosku.

 

 

 

K.M-K.