List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2017

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji.

Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

Chciałabym zaznaczyć, że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa dyspozycji będą Kuratorzy Oświaty. Pragnę podkreślić, że we wszystkich województwach działają powołane przez Kuratorów regionalne zespoły koordynacyjne. Listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych województwach oraz dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Do końca marca Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół oraz samorządowcami. Również do tego czasu samorządy przygotują uchwały w sprawie nowej sieci szkół. Uchwały te nie będą stanowiły podstawy do likwidacji gimnazjum lub szkół innego typu. Zawierać będą one wyłącznie rozwiązania dotyczące przekształcenia dotychczasowego gimnazjum oraz kształt nowej sieci szkół.

Aby jak najlepiej przygotować Państwa do realizacji nowej podstawy programowej wypracowaliśmy spójny model doskonalenia nauczycieli. W najbliższym czasie Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotuje materiały i przeprowadzi konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia oraz konsultantów i doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów. Publiczne placówki doskonalenia będą miały obowiązek dotarcia z informacją na temat zmian programowych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. To oni zajmą się realizacją zmienionej podstawy programowej. Szkolenia zostaną zrealizowane w województwach przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w tym roku szkolnym. Placówki mają za zadanie udostępnienie nauczycielom niezbędnych materiałów dotyczących nowej podstawy programowej.

By usprawnić koordynowanie działań związanych z reformą edukacji, w ministerstwie powstał Zespół do spraw wdrażania reformy. Jego zadaniem jest wspieranie nauczycieli, rodziców i samorządów w okresie zaplanowanej reorganizacji polskiego systemu edukacji. Koordynatorem Zespołu został Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Członkami Zespołu są pracownicy ministerstwa zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych.

Na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl zamieszczamy sukcesywnie materiały pomocnicze, wspomagające dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów w kolejnych etapach wdrażania reformy. Opracowaliśmy m.in. informacje dotyczące zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół, nowego systemu egzaminów zewnętrznych, czy zasad prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. Znajdą tam również Państwo listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Bardzo istotne w procesie zmiany ustroju szkolnego jest dla nas Państwa wsparcie, na które czekają rodzice i uczniowie. W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców oraz z założeniami i terminarzem działań związanych z wdrażaniem reformy. Proszę, aby informacje o zmianach znalazły się w gablotach informacyjnych szkół, a wspomniany list został odczytany i przekazany na najbliższych zebraniach z rodzicami.

Przyjęte rozwiązania ustawowe zmieniające ustrój szkolny zabezpieczają dodatkowe miejsca pracy dla nauczycieli. W szkołach podstawowych zwiększy się liczba oddziałów, a tym samym spowoduje to łączny wzrost liczby etatów nauczycielskich o dodatkowe 5,5 tys.

Pragnę również poinformować o podjęciu kolejnych działań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania polskiej oświaty. Widząc potrzebę wypracowania zmian przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników oświaty i dostosowania ich do współczesnych warunków pracy szkoły,  w listopadzie 2016 r. powołałam  Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W Zespole współpracują przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji oraz definiowanie długofalowej strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty. Szczególny nacisk położony będzie także na kwestie finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, awansu zawodowego, czasu i warunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

Dostrzegam również potrzebę godniejszego uhonorowania Państwa pracy. W budżecie na 2017 r. zaplanowano środki na pierwszą od pięciu lat waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Bardziej satysfakcjonująca podwyżka płac nauczycielskich możliwa będzie po dokonaniu weryfikacji zasad finansowania oświaty i wypracowaniu  efektywnego systemu wynagradzania nauczycieli w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji chcemy być z Państwem – zarówno kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i członkowie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji, Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie. Będziemy odpowiadali na Państwa pytania, aby rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości.

Liczę na Państwa pomoc i współpracę.

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 

Źródło: MEN

Galeria

  • Powiększ zdjęcie