Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica na rok szkolny 2021/2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737 ze zm.)

 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 na wolne miejsca w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica rozpocznie się dnia 8 lutego 2021 r., a zakończy dnia 2 kwietnia 2021 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.
 3. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 1 lutego 2021 r. do 7 lutego 2021 r.

I Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) – 1 pkt,
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów ustawowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821 ze zm.)
 1. Dokumenty wymienione w pkt 5 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) - odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu prowadzącego o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

II Drugi etap postępowania rekrutacyjnego

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, tzw. kryteria samorządowe.
 2. Kryteria samorządowe określają: Uchwała Nr XXVIII/413/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017 r. oraz Uchwała Nr XXIX/434/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2017 r. Kryteria samorządowe są następujące:
 • Pozostanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub samotnie wychowującej dzieci - 4 pkt
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 2 pkt
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły - 1 pkt
 • Pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 1 pkt
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów samorządowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • Oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym
 • Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły
 • Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka (kandydata) do tego przedszkola (przedszkola pierwszego wyboru)
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Jasienica oraz dzieci w wieku 2,5 lat, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jasienica, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania retrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Do podstępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio powyższe zasady.

 

Wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą być składane maksymalnie do trzech wybranych przedszkoli.

Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.

 

Urszula Bujok
Dyrektor GZOSiP w Jasienicy