Jesteś tutaj: Start / Młodociani pracownicy

Młodociani pracownicy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu,  zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.

 Do wniosku pracodawca jest zobowiązany dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 • oryginał odpowiednio dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywanej określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • oświadczenie o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • świadectwo pracy młodocianego, jeżeli umowa została z nim rozwiązana,

 O zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Jasienica, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić wójta Gminy Jasienica. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy zawartej z młodocianym.

 Podstawa prawna:

 • ustaw z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996),
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń  o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. z 2015  r. poz. 1983 t.j.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. 1543)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzeń ( Dz. U. 2002 r. Nr 60 poz. 278 z późn. zmianami).

 

 

Opracowanie: K.M.