Młodociani pracownicy - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Młodociani pracownicy

1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu,  zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.

 Do wniosku pracodawca jest zobowiązany dołączyć:

 O zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Jasienica, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić wójta Gminy Jasienica. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy zawartej z młodocianym.

 Podstawa prawna:

 

 

Opracowanie: K.M.