Twoje Prawa - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Twoje Prawa

TWOJE PRAWA w zakresie ochrony danych osobowych, na gruncie RODO

 CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym rozporządzeniem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy  od 25 maja 2018 r.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI NA GRUNCIE RODO?

! PAMIETAJ, ŻE PRAWA TE NIE MAJĄ CHARAKTERU BEZWZGLĘDNEGO I PRZYSŁUGUJĄ W OKREŚLONYCH PRAWEM SYTUACJACH.

 1. PRAWO DO SPROSTOWANIA ORAZ UZUPEŁNIENIA DANYCH – ART. 16 RODO

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe oraz abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

 1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH - ART. 15 RODO

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy potwierdzili, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz otrzymać od nas dostęp do tych danych (w tym ich kopii).

W szczególności możesz żądać od nas następujących informacji, o:

 1. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH – ART. 17 RODO

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe.

W takiej sytuacji mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że spełniona jest jedna z następujących przesłanek:

Nie możemy zrealizować prawa do usunięcia danych osobowych:

 1. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH – ART. 18 RODO

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za twoją zgodą osoby, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH – art. 20

Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy przekazali Ci w określonym formacie dostarczone nam przez Ciebie dane. Możesz również żądać od nas, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Prawo to przysługuje jeśli:

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz

- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową

 1. PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU – art. 21 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartych na prawnie uzasadnionym naszym interesie,  lub gdy jest niezbędne do wykonania przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej. W takiej sytuacji nie będziemy mogli dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane te są nam potrzebne do dochodzenia roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

- przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej Twojej zgody – w takiej sytuacji możesz wycofać zgodę,

- przetwarzamy Twoje dane, abyśmy mogli skutecznie realizować wiążącą nas umowę,

- przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne, abyśmy mogli wypełniać swój obowiązek prawny.

 1. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, w okresie w jakim zgoda obowiązywała.

 1. PRAWO DO WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 
  00-193 Warszawa

 

JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

W celu wykonania swoich praw:

 1. skieruj żądanie/wyślij wniosek na adres email: gzosip@jasienica.pl
 2. zadzwoń pod numer telefonu:33 821 26 41,lub 609 918 935
 3. udaj się do naszej placówki i zgłoś żądanie/złóż wniosek osobiście: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845

Aby ułatwić Ci skorzystanie ze swoich praw przygotowaliśmy wzór wniosku o skorzystanie z praw w zakresie ochrony danych osobowych.

 

K.M-K.