Postępowanie w sprawie wydania opinii dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy. - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Postępowanie w sprawie wydania opinii dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy.

15 października 2019

Postepowanie w sprawie wydania opinii dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Jasienica.
43-385 Jasienica 159

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Wymagane wnioski i dokumenty:

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:

 1. Do wniosku dołączyć należy decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej, potwierdzającą spełnienie przez lokal wymagań przeciwpożarowych.
 2. Na podstawie złożonego wniosku osoby upoważnione przez Wójta Gminy Jasienica przeprowadzają wizję lokalną w lokalu w celu weryfikacji warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72).
 3. Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest protokół, zawierający ustalenia w zakresie potwierdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc w klubie dziecięcym.
 4. W trakcie wizji lokalnej przedsiębiorca przekłada do wglądu następujące dokumenty:
  1) Tytuł prawny do lokalu,
  2) Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym,
  3) Protokół z kontroli przewodów kominowych,
  4)Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (wraz z dokonanymi pomiarami powierzchni użytkowej budynku/lokalu),
  5) Zmianę sposobu użytkowania (w budynkach, które wcześniej nie były wykorzystywane na cele oświatowe),
  6) Oświadczenie właściciela lokalu/zarządcy nieruchomości dotyczące posiadania następujących dokumentów:

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1 miesiąc od daty wpływu wniosku o wydanie opinii Wójta Gminy Jasienica wraz z kompletem załączników, o których mowa we wniosku.

Podstawa prawna:

Pliki do pobrania