Rejestracja żłobka, klubu dziecięcego lub dziennych opiekunów - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Rejestracja żłobka, klubu dziecięcego lub dziennych opiekunów

3 stycznia 2018

Żłobki i kluby dziecięce zgodnie z ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60, 1428), mogą tworzyć  gminy, powiaty,województwa, instytucje państwowe, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Jasienicaprowadzi Wójt Gminy Jasienica przy użyciu systemu teleinformatycznego, składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jasienica. Wójt Gminy Jasienica ma również obowiązek prowadzenia wykazu dziennych opiekunów. Wykaz taki zawiera imię i nazwisko dziennych opiekunów.

Wójt Gminy Jasienica dokonuje wpisu do rejesrtu żłobków i klubów dziecięcych na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamirzający prowadzic żłobek lub klub dziecięcy.

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

Wniosek zawiera:

Opłaty:

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej wpłaty za wpis.

Wysokość opłaty za wpis określiła Rada Gminy Jasienica Uchwałą nr XLI/578/18 z dnia 25 stycznia 2018r.  i wynosi 1000 zł.

Wpłat z tytułu opłaty za wpis do Rejestru można dokonywać na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Jasienica.
Zmiany w Rejestrze oraz wykreślenie z Rejestru są zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wójt Gminy dokonuje wpisu, bądź odmawia wpisu do Rejestru.
Odmowa wpisu do Rejestru następuje, w przypadku gdy:

Wpis lub odmowa wpisu do Rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z niezbędnymi załącznikami.
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru wydawane jest osobiście wnioskodawcy lub dostarczane jest wnioskodawcy drogą pocztową lub przez upoważnionego pracownika.
Decyzja o odmowie wpisu do Rejestru dostarczana jest wnioskodawcy drogą pocztową lub przez upoważnionego pracownika.
Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do:

Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Dodatkowe informacje:

 Wójt Gminy Jasienica wykreślenia z Rejestru w przypadku:

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

K.M.