Organizacja nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Gminie Jasienica.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2020

 w dniu 24.03.2020 r. odbyło się spotkanie dyrektorów wszystkich placówek oświaty Gminy Jasienica dotyczące organizacji nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji podstawy programowej w szkole i przedszkolu od dnia 26.03.2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor placówki odpowiada między innymi:

- za wybór metod i technik kształcenia w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

- koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacji i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów,

- ustala we współpracy z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania mając na uwadze zróżnicowanie zajęć , łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

- ustala we współpracy z nauczycielami sposób weryfikacji wiedzy uczniów  i ich umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców  o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,

- ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania,

- ustala ograniczenie wynikające ze specyfiki zajęć,

- ustala sposób dokumentacji  realizacji zajęć.

 Gmina przekazała dyrektorom szkół program do nauki online, z którego mogą korzystać nieodpłatnie.

Dyrektorzy przyjęli zasadę prowadzenia zajęć różnymi metodami i technikami. Część zajęć prowadzona będzie online, część przez dziennik elektroniczny.
Dyrektorzy przyjęli również zasadę, że wraz z nauczycielami będą dbać o to, żeby liczba materiałów i treści przekazywanych do uczniów nie przekraczała ich możliwości psychofizycznych.

Wszelkie uwagi dotyczące trudności i problemów związanych z nauczaniem na odległość proszę kierować do dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.

Urszula Bujok
Dyrektor GZOSiP w Jasienicy

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie