Klauzula informacyjna - wykorzystanie wizerunku dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2019

Klauzula informacyjna
WYKORZYSTANIE PODPISANEGO WIZERUNKU I TWÓRCZOŚCI DZIECKA PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W JASIENICY
1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica, reprezentowany przez Dyrektora.
Nasze dane kontaktowe: tel. 033 821 26, e-mail: gzosip@jasienica.pl.
2. Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gzosip.jasienca.pl.
3. Dane osobowe Państwa dziecka, w postaci podpisanego wizerunku i twórczości dziecka* będziemy przetwarzać
 na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa ZGODY na ich udostępnienie i nieodpłatne wykorzystanie na:
- na stronie internetowej GZOSiP: www.gzosip.jasienica.pl,
- na tablicach informacyjnych GZOSiP,
w celu promowania wśród mieszkańców Gminy Jasienica działalności podejmowanej przez Placówkę Oświatową, do której uczęszcza Państwa dziecko.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA: ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO** - ZGODA
4. Będziemy przetwarzać dane osobowe Państwa dziecka, w postaci:
- podpisanego wizerunku,
- podpisanej twórczości.
5. Dane osobowe Państwa dziecka są nam udostępniane przez Placówkę Oświatową, do której uczęszcza dziecko, na podstawie uprzednio wyrażonej Przez Państwa zgody na udostępnienie i nieodpłatne wykorzystanie podpisanego wizerunku i twórczości dziecka.
6. Dane osobowe Państwa dziecka będziemy przetwarzane bezterminowo lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.
7. Mają Państwo prawo do:
- wycofania zgody
W związku z faktem, iż dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane są na podstawie zgody mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody.
- dostępu do danych osobowych, a także otrzymania kopii danych.
- sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia.
- usunięcia danych
- ograniczenia przetwarzania danych.

Szczegółowe omówienie poszczególnych praw w zakresie ochrony danych osobowych oraz wskazówki jak z nich skorzystać znajdziesz na naszej stronie internetowej, pod adresem: gzosip@jasienica.pl

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

  1. Stawki 2 
    00-193 Warszawa
  2. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe Państwa dziecka możemy przekazać, oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu: dostawcom usług informatycznych, podmiotom obsługującym naszą stronę internetową.

*Dotyczy wizerunku dziecka, utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach wideo mogącym zawierać wypowiedzi dziecka, jak również podpisania wizerunku i twórczości dziecka (imię, nazwisko, klasa, placówka oświatowa);

**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Klauzula informacyjna
WYKORZYSTANIE PODPISANEGO WIZERUNKU I TWÓRCZOŚCI DZIECKA PRZEZ URZĄD GMINY W JASIENCY
1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Urzędowi Gminy w Jasienicy, Jasienica 159, 43-385 Jasienica (UG Jasienica), reprezentowany przez Wójta Gminy.
Nasze dane kontaktowe: tel. 033 472 62 00, e-mail: sekretariat@jasienica.pl.
2. Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Tatoń, z którą mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: barbara.taton@jasienica.pl, lub pod nr telefonu: 33/472 62 45.
3. Dane osobowe Państwa dziecka, w postaci podpisanego wizerunku i twórczości dziecka* będziemy przetwarzać na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa ZGODY na ich udostępnienie i nieodpłatne wykorzystanie na:
- na stronie internetowej UG Jasienica, www.jasienica.pl,- w mediach społecznościowych UG Jasienica,
- w folderach, ulotkach i innych materiałach promocyjnych UG Jasienica,
- na telebimie znajdującym się przed siedzibą UG Jasienica,
- na łamach miesięcznika samorządowego „Jasienica”
w celu promowania wśród mieszkańców Gminy Jasienica działalności podejmowanej przez Placówkę Oświatową, do której uczęszcza Państwa dziecko.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA: ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO** - ZGODA
4. Będziemy przetwarzać dane osobowe Państwa dziecka, w postaci:
- podpisanego wizerunku,
- podpisanej twórczości.
5. Dane osobowe Państwa dziecka są nam udostępniane przez Placówkę Oświatową, do której uczęszcza dziecko, na podstawie uprzednio wyrażonej Przez Państwa zgody na udostępnienie i nieodpłatne wykorzystanie podpisanego wizerunku i twórczości dziecka.
6. Dane osobowe Państwa dziecka będziemy przetwarzane bezterminowo lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.
7. Mają Państwo prawo do:
- wycofania zgody
W związku z faktem, iż dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane są na podstawie zgody mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody.
- dostępu do danych osobowych, a także otrzymania kopii danych.
- sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia.
- usunięcia danych
- ograniczenia przetwarzania danych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

  1. Stawki 2 
    00-193 Warszawa
  2. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe Państwa dziecka możemy przekazać, oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu: dostawcom usług informatycznych, podmiotom obsługującym naszą stronę internetową, dostawcom usług poligraficznych.

*Dotyczy wizerunku dziecka, utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach wideo mogącym zawierać wypowiedzi dziecka, jak również podpisania wizerunku i twórczości dziecka (imię, nazwisko, klasa, placówka oświatowa);

**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.