Rządowy program pomocy uczniom w 2020 r. - "Wyprawka szkolna"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2020 r. "Wyprawka szkolna". 

W roku szkolnym 2020/2021 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zostaną objęci uczniowie:

słabowidzący,

niesłyszący,  

słabosłyszący,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-6 i 8

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1-7 uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021 do:  branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I i II pięcioletniego technikum, klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum oraz uczniom, o których mowa w pkt 8 i 9 uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom uczęszczającym do klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dla uczniów klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum, klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum. 

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników w roku 2020 określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227).

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

K.M-K.