Rejestracja przedszkoli niepublicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2017

Niepubliczne placówki mogą zakładać i prowadzić:

- osoby prawne którymi są stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,

- osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych —pełnoletni i nie ubezwłasnowolniony),

Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

 Podstawa prawna:

Tryb postepowania reguluje rozdział 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59). Przedszkole niepubliczne może założyć osoba fizyczna lub osoba prawna po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, którą prowadzi gmina.  Wpis do Ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Gminy Jasienica dokonywany jest w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Jasienicy  na podstawa pisemnego zgłoszenia.

Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Jasienicy 43-385 Jasienica 845 lub wysłać pocztą.

 Gmina wpisuje niepubliczną placówkę  do ewidencji po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 168  Prawa Oświatowego oraz stwierdzeniu zgodności statutu placówki z obowiązującymi przepisami.

 Niezbędne dokumenty:

(kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a. – przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, lub przez instytucje, które je wydały).

 • Zgłoszenie osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić niepubliczną placówkę powinno zawierać następujące dane:

1) określenie nazwy placówki,

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki,

3) informację o siedzibie placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego),

4) informację o miejscu prowadzenia placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu. numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego);

5) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby.

6) określenie daty rozpoczęcia placówki.

 • Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
 • statut placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 Prawa Oświatowego.

          Statut powinien określać

 1. a) nazwę, typ lub cel placówki oraz ich siedzibę i zadania;
 2. b) osobę prowadzącą placówkę;
 3. c) organy placówki oraz zakres ich zadań;
 4. d) organizację placówki;
 5. e) prawa i obowiązki pracowników oraz wychowanków placówki w tym przypadki, w których wychowanek może zostać skreślony z listy w placówce;
 6. f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki;
 7. g) zasady przyjmowania wychowanków do placówki;
 • listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych zatrudnienia w placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną bądź kserokopii świadectw i dyplomów);
 •  informację o warunkach lokalowych — zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 Prawo Oświatowe.
 •  pozytywne opinie:
 1. a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku – Białej, przy ul. Broniewskiego 21 ( tel. 33 816 00 12)
 2. b) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku gdy została wydana odmowa wydania opinii przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej o spełnieniu w budynku placówki określonych prawem wymogów bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
 •  dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić placówkę czyli

           - dokument tożsamości — osoba fizyczna,

          - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego — osoba prawna,

         - zaświadczenia o niekaralności (jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna);

 •  dane placówki do rejestru placówek oświatowych
 • pozwolenia na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach, które wcześniej nie były wykorzystywane na cele oświatowe)

Do uzyskania wpisu do ewidencji nie jest wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty. Podmiot prowadzący placówkę  niepubliczną jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji placówek niepublicznych wydaje Wójt Gminy Jasienica w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu lub można odebrać osobiście, oraz kopia przekazywana jest Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w Katowicach i właściwemu urzędowi skarbowemu. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolami niepublicznymi prowadzonymi na terenie Gminy Jasienica sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do "Ewidencji placówek niepublicznych Gminy Jasienica wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczanym terminie, Wójt Gminy Jasienica wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem GZOSiP w Jasienicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach

   1) niepodjęcia działalności przez placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji:

   2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

   3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, ze działalność placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem,

   4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

   5) zaprzestania działalności przez placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

 Zgodnie z art. 31 ust. 1 i ust. 2 Prawo Oświatowe, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dyrektor przedszkola dokonuje oceny każdego przypadku indywidualnie.

Informujemy, że każda placówka niepubliczna zobowiązana jest do prowadzenia oświatowych baz danych w formie elektronicznej w programie SIO zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz. 2015 poz. 45)

K.M.